top of page

תכנית תמא 37ח, מתקנים לעיבוד גז טבעי 

צילום: פורטל הכרמל

צילום בועדה המחוזית של חיפה, חנה קופרמן  13.1.2014

צילום בועדה המחוזית של חיפה, חנה קופרמן  13.1.2014

להלן מעורבותי במאבק בתכנית תמא 37ח, שמטרתה להקים מתקנים לעיבוד גז טבעי ביבשה בעיקר באתר חגית ובאתר מט"ש מרץ בעמק חפר:

 

תוכנית זו הצריכה כתיבת סקירת השגות מאומצת על תסקיר ההשפעה לסביבה של התוכנית, בנושאי בריאות הציבור וזיהום אוויר. בתכנית זו ייצגתי נאמנה את מטה מאבק כרמל- רמות מנשה, וכן אף נשכרתי לכתיבת השגות מטעם עיריית יוקנעם. 

בין היתר, התקיימו פגישות עם שרת הבריאות בהקשר זה, כמו גם ישיבות של ועדת הפנים של הכנסת ביולי 2013, ב-5 בנובמבר 2013 וב- 22 לינואר 2014. 

 

לא פחות מאתגר, היה להציג את הממצאים בפני שתי ועדות מחוזיות בחיפה ונצרת, שכן שם הובאו ההשגות לאחר שכבר המועצה הארצית אישרה את הפרויקט. 

 

בהקשר זה, דברים שנשאתי בועדה המחוזית בחיפה מצורפים כאן

 

כחלק מהמאבק,  הופעתי בהתנדבות גם בפני כנס בציבור הדרוזי, כדי לרתום אותם לנושא זה (ראו סרטון). 

 

בהקשר זה כבר קיימות תוצאות חיוביות: הועדה המחוזית חיפה המליצה 

שהמתקנים יקומו עמוק בלב ים, לא ביבשה, וכן גם  ועדת הפנים של הכנסת המליצה להשיג על תוכנית זו בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה ולהמליץ כי המתקנים יוקמו בעומק הים. 

 

הפגישה האחרונה בעניין זה, עם חוקר ההתנגדויות, מר גדעון ויתקון, הייתה הצלחה כבירה במובן שהחוקר שאל בציניות רבה: את מי יחפשו התושבים 

 

 

צילום: חנה קופרמן

bottom of page