top of page
עתירת "קרקעות הצפון" שמספרה 45873-12-16 כפי שהוגשה ב21.12.2016  לבית המשפט המחוזי בחיפה
https://www.slideshare.net/enave2609/458731216
תגובת אלה נווה לעתירת תש"ן 17294-10-16 בשני תאריכים שונים: 
תגובה מיום 3.1.2017 לעניין עתירת תש"ן על "קרקעות הצפון":
https://www.slideshare.net/enave2609/03012017-77852851
תגובה מיום 3.4.2017 לעניין עתירת תש"ן על "קרקעות הצפון":
https://www.slideshare.net/enave2609/342017-77852958
עיקרי הטיעון שהוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה לעניין העתירה:
https://www.slideshare.net/enave2609/45873-1216-21042017
תגובת מומחים יוצאי רפא"ל (שייקה שצברגר וחברים) לעניין הרחבת
בתי הזיקוק בתכנית "קרקעות הצפון":
https://www.slideshare.net/enave2609/ss-77852990
bottom of page