top of page

מסמך הערר המרכזי

חוות דעת אלה נווה לעניין זיהום האוויר שינבע מהתכנית (צורף לערר)

חוות דעת אינג' לאון רייכמן, לעניין השלכות רעידות אדמה על מיכלים בתכנית (צורף לערר)

תאריכון: 

19.2.2015 - ועדת ערר ראשונה - חברת תש"ן הציגה את הערר שלה 78/14 ובו התברר: חוות חוף

                     שמן לא תפונה, הרשות המקומית בטבעון מתנגדת לפינוי חוות אלרואי משיקולים כספיים. 

24.3.2015 - ועדת הערר השניה - הצגת הערר שלי 82/14: הצגת הכשלים הרבים בתכנית, הזיהום

                     שיגבר, הסיכון המצרפי  מריכוז חומרים מסוכנים בכמויות גדולות במתחם לצד אזור מסוכן

                     אחר, ועוד. 

10.5.2015 - ועדת הערר השלישית בעניין "קרקעות הצפון" - המשיבים. מתברר כי צינור נפט ימשיך                        לזרום אל הטרמינל  ה"מפונה" לכאורה בקרית חיים, עירית חיפה חושפת שתכנית המדינה

                     להקים "גם וגם" כלומר- גם להקים מתחם  פטרוכימי חדש וגם לא לפנות את הקודמים.

                     מצידי, הצגתי כי נתוני הזיהום באזור חמורים מאוד גם כעת, ועל כן

                    התכנית תביא לחריגה מתקני היעד של חוק אויר נקי בשכונות המגורים הסמוכות שכבר                           היום חורגות עבור כמה  מזהמים. חברת תש"ן הודתה כי לא תוכל לעמוד בתקני היעד                             בשכונות ליד. 

3.12.2015 ועדת המשנה לעררים מבקשת את תגובת המשרד להגנת הסביבה לעניין העמידה

                   בתקנים מהתכנית. המשרד להגנת הסביבה במכתבו מעיד כי התכנית כפי שתוכננה לא

                   תעמוד בתקנים. 

                   עוד מודה במכתבו, כי החוות אינן עוברות למתחם, וכי לא ניתן לממש את כל נפח האחסון

                   המוצע מבלי לחרוג מהתקנים בשכונות  המגורים ליד. 

7.2016  החלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה לאשר את התכנית. 

bottom of page