top of page

תכנית שימושיי נמל המפרץ אפשרה תכנון מתארי של נמל דלקים. לתכנית זו הגשתי התנגדות וערר בשם הציבור במפרץ חיפה בהתנדבות

, ההתנגדות, אלה נווה בשם הציבור (בהתנדבות) 

חלק א

https://www.slideshare.net/enave2609/ss-140171969

חלק ב' :

https://www.slideshare.net/enave2609/ss-140172237

 הערר, אלה נווה בשם הציבור בשיתוף עם הפורום הישראלי לשמירה על החופים והקליניקה לרגולציה סביבתית בבר אילן 

https://www.slideshare.net/enave2609/arar-namal-hamifratz-and-dlakim

הדיון בעררים

https://www.youtube.com/watch?v=crrAa7h9sus

 

ההחלטה

bottom of page