top of page

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

פרויקט הרחבת בתי הזיקוק לנפט בחיפה, חפאג 1200/ ב היא תוכנית שמטרתה להרחיב את בתי הזיקוק לנפט בחיפה. תוכנית זו אושרה באפריל 2014. זאת מבלי לקבל את העדכון אותו הצענו אני וחנה קופרמן, יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים, באמצעות עמותות שהתנגדו לתכנית. 

 

כאמור, מאחר וצנרת דלקים וקונדנסטים מתוכננת להגיע אל אזור מפרץ חיפה, עלתה השאלה האם דלקים אלו יזוקקו בבתי הזיקוק ואם כן, מה תהיה תרומתם לזיהום האוויר באזור חיפה המתועש? שהרי דלקים אלו מכילים בהם גם מתכות כבדות, והליך זיקוקם עשוי לפלוט לסביבה עוד מזהמי אויר. בנוסף, אחסונם יהיה כרוך בפליטות גבוהות של תרכובות אורגניות נדיפות, ובהן מסרטנים כגון בנזן. מאחר ומדובר בחיפה, נפה בה הפליטות של החומרים המסרטנים לקמ"ר הינן הגבוהות בישראל, לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה (מיפל"ס 2012), עולה השאלה מדוע מקודם מהלך זה? 

במסגרת התיק, הגשתי חוות דעת בהתנדבות באמצעות המשיב קיבוץ "שער העמקים". עורך הדין של בז"ן התנגד בתוקף להכללת חוות הדעת בין מסמכי הוועדה, ארגונים ירוקים נמנעו מלתמוך במסמך, אשר הוכיח כי תסקיר התכנית נעשה באופן לקוי. המסמך נדחה, והתכנית אושרה. 

בתי הזיקוק הצהירו כי בכוונתם להוסיף עוד 20% על המצב הקיים אצלם. ביולי 2016 החליטה ועדת הערר לאשר את התכנית, ובין היתר גם נקבע כי יתאפשר זיקוק קונדנסט במתחם. 

 

 

 

  

 

scroll

צילום: דוד מאייר, מגמה ירוקה

צילום: חנה קופרמן

צילום: נועם לוי

צילום: יאיר גיל 

bottom of page